Nghiên cứu thị trường
    Phản hồi: 0
    KKAvenue tiến hành phối hợp với các đối tác, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về hành vi, thói quen, động cơ, mong ước và nhu cầu của khách hàng cũng như thái độ và nhận thức của họ nhằm tìm kiếm các giải pháp tốt nhất phục vụ thị trường.


    Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu được triển khai thực hiện dưới sự tư vấn và giám sát bởi các chuyên gia hàng đầu theo tiêu chuẩn ESOMAR và GALLUP.

    Chúng tôi triển khai nhiều chương trình đánh giá và xếp hạng dựa trên các mô hình, phương pháp, tiêu chí thấu đáo và khoa học.

Đối tác